OCR Output

12

6. Om 1 kilogram smör kostar 2 kr., huru mycket
kosta 2, 3, 4 kilogram?

7. Om 1 liter mjölk kostar 4 öre, hvad kosta 2
liter?

8. Om för 1 liter körsbär erhållas 3 blyertspennor,
huru många skola erhållas för 2 liter körsbär? för 3
liter körsbär?

9. Huru myöket kostar 1 griffel, om 2 griffar kosta
4 öre? 6 öre? 8 öre?

10. 8 blomkrukor äro lika fördelade i 4 fönster.
Huru många stå i hvarje fönster?

Talet 10. ")

F. 1 1+41+4+1-+t1+1+1-+1+1+1+1=22.

2. I-rl=2. ,8+2=2. ; (FIX; - O-FA=g.
0+F0=2. 40-22. ; 3-Fi—2. 2+8=2,

3 10—1=2. 10—2=32. ::10—3=z, 10—4—2x.
10—5=2x. 10—6=x. . 10—7=—2. 10—8=z. 10—9—2g.
10—10=>2.

4. För ett äpple betalas 4 öre, för 1 päron 6 öre.
Huru mycket kosta båda tillsamman?

5. I ett rum stodo 7 stolar, i ett annat 3 stolar.
Huru många tillsamman?

6. I en sparbössa lågo 2 öre; 1 femöring, 1 tvåöre
och 1 ettöre ditlades, Huru mycket fans der i allt?

7. En flicka köpte ett bröd för 2 öre; huru många
öre fick hon tillbaka på 1 tioöring?

8. Huru mycket betalades för ett bord, då 7 kr.
lemnades tillbaka på 1 tiokrona?

9; För en stol betalas 4 kr, Huru mycket erhålles
tillbaka på 1 tiokrona?

10. Ett tygstycke var 1 meter långt. Deraf såldes
5 decimeter. Huru mycket återstod? 1 meter — 10 deci¬
meter.

TIG FÖRSTE SONGS 2 KK ÖR ST

”) Vid behandling af detta tal inläres, att tiotalsvärdet är 10
gånger enhetsvärdet eller tiofalden af enhetsvärdet, och enhets¬
värdet är tiondedelen af tiotalsvärdet.