OCR Output

8

6. I en hönsgård funnos 4 höns på aftonen. Dagen
derpå fans blott 1 qvar. De öfriga hade räfven tagit.
Huru många voro dessa?

7. Huru mycket kosta 2 tvåöresbröd?

8. Om 2 pennor delas så, att hvarje del är 1 penna,
a) huru många äro delarne?: b) Hvilken del af 2 pen¬
nor är 1 penna?

9. Om 2 pennor delas i 2-lika stora delar, huru stor
är hvarje del?

10. Huru mycket är hälften af 2? tredjedelen af 3?
fjerdedelen af 4? femtedelen af 5? hälften af 4?

11. Om 1 meter tyg kostar 2 kr., huru många meter
af samma sorts tyg kunna erhållas för 4 kr.?

12. Om 2 lika dyra bröd kosta 4 öre, huru mycket
kostar hvartdera?

0-1: 2 lll il 191 tdel deppig
TERASS Jae ST

Fal laslleleld aa,

2: öOtl=2. 6+1=20 T+F1=2. 8+1—2.

3 ö+l-+l=2. 5+1+1+1=2. 5tH1-+H-1-+-1-+-1—2.

40 Osklige Bikloblotgor O-flolebd år

5 T+l=2. T+1H-l=2 8+t1=2.

6: > 9-—1==2.. Br-1g. ; (—1=2 160—1=g.

in 8. 9; 10. 11.

1-+F6=2, 14-+-2—2. 1643=2.0 "5--4=Q2 8-FH==4
1+8=2 6-+2—2. 3+6=2. 4F5=2. Ht4=—=27
1-+5=2X. 2+t1=2. 4t3=2 2+t4—2 4t5—X
1+7=g 2+t6=2 3I+t0=2 4+4=2. 1-t+-ö=2
ökFl=0 52034 4-Få=gir6-Bsd

6—1==q.,9—2=—g2. i 8-8 A=! Bob
90 TELE. GIS SLA FUERSEN.
TELE ÖN (NE (Af Da
ö—1=zg 8—-2= 9—-3=2 I—4=—=2. Og 4