OCR Output

Räkneuppgifter för småskolan.
Talen 1—9.

Arcs ot splibetrassde Ren I +l1+Fi+1=2.
I+1I+1+1+1=>2.
Ae löp ör ko fa ag I +-4—7.
3 TIF1=2 24-12. 2t1+t1=. I+tl+l=2
TOS PN es MALE PN Tp. VOOAPER
3. 6. i 8 9.
1I+F1l=2. 2—-1=7 2-F2=20004- 220 "PE =2
2-Hl==0008-—I==0L2 gr arg 1+2x=3.
l+2—2,.14—1—=2. 2+0=2 ä+tr2=2 2F2x—3.
I-+l1=2z. 5—1=2 +t0=—2 5—4—=2X. .3+2—4,
IFö=00 1T=0 44, 3-9. x+4=5.

Abb BIG, SLI KLISTRA

10. 1É 12. 13. 14.
3—2x=1. 3Fr=5. 101—=2x 12-27 4: 1-7.
tall -pr3r SK 1X3=2 02 2-2.
5S—gz=1. 1-5; Il dp dai Ir
40 TEVA AST. 1X5=2. 3:32.
vy—2=3, D=2+2 5BX1—=2 224 H:h=20.

B. 1. a) Anna köpte först 2 grifflar, sedan 1 griffel
till. Huru många tillsamman? b) Hon nötte ut en,
tappade en. Huru många hade hon sedan qvar?

2. På ett bord stodo 4 ljus. Ett blåstes ut, och
ett bars bort. Huru många voro qvar?

3. Emma -eger 4 öre, Karl har 5 öre. Huru stor
skilnad? Å

4. Huru mycket har Karl mer än Emma, sedan
Emma köpt papper för 2 öre?

3. En bonde inkörde 3 lass säd den ena dagen. På
aftonen' den andra dagen voro 5 lass inkörda. Huru
många inkördes den andra dagen?