OCR Output

Förord.

Både hela tal och decimalbråk äro i denna bok
fördelade i 2 kurser... Den första kursen 1 decimalbråk
innehåller sådana uppgifter, 1 hvilka tal med blott 2
decimaler förekomma, och bör denna grundligt genom¬
gås. I de skolor, hvarest andra kursen deremot ej kan
fullständigt genomgås, böra uppgifterna 81—97, 105—
107, 112—115, 121—129, 133—140 helst räknas.

Då stor vigt bör läggas på inlärandet af förhållandet
mellan nu gällande: sorter och metersystemet och tvärt
om, har en afdelning muntliga öfningar för förvandlingen
deremellan insatts och enkla reduktionstal derför an¬
gifvits.

För öfrigt må blott angifvas, att exemplen äro ord¬
nade efter anvisningarna i »normalplanen»>; dock äro
bland småskoleuppgifterna upptagna ett antal uppgifter,
för hvilkas lösning. »mångfaldigande» och »likadelning>
måste användas. Detta har skett derför, att muntliga
öfningar inom motsvarande talområde skola förekomma
i småskolan. De kunna lätt förbigås af den, som vill det.

L. CO. Lindblom.