OCR Output

107

manen Stora . Blåsjö och Jorm samt i väster av
riksgränsen.

Betestiden för de under 2) avsedda renar är 1
maj —30 november. i

Vid renbetning i förevarande fall äger anmälan
ej rum:

Svenska lappar må vid straffpåföljd icke hit
till riket medföra norska renar.

Skulle det anses nödigt, att lappar, som in¬
flytta till viss trakt i Sverige, utse förman och
andre förman, äger svenska regeringen att hos
norska regeringen påkalla: utfärdande av bestäm¬
melser i sådant hänseende.

Skullé det inträffa, att:å norskt område norska
renar blivit sammanblandade med svenska renar
och sedermera åtföljt dessa till Sverige, skola de
omsorgsfullt vårdas av de svenska renarnas ägare.
Påfordrar den norska renägaren djurens utläm¬
nande, skola de utan kostnad för honom utskil¬
jas på föranstaltande av den svenska lappfogden.
Vid dylik skiljning skola de svenska renägarna
medverka.

Skulle sådant yrkande om de norska renarnas
utskiljande ej framställas, åligger det de svenska
renägarna att vid nästa flyttning över gränsen
och i varje fall sist inom ett år från det djuren
inkommit i riket föra dem tillbaka till Norge samt
utlämna dem till den norska lapp, som först på¬
träffas och är villig att mottaga dem.

:Uppehålla sig norska renar olovligen här i
riket, skall genom myndighets : försorg under¬
rättelse lämnas till: Norge: RBenarnas ägare är
pliktig att ofördröjligen avhämta och utdriva

Förmän

(141 8).

Norska
renar
samman¬
blandade
med sven¬
ska (37,
189-585
konv.; 42

8 LV)

Olovliga
norska
renar
(LOT LIG:
174, 182,