OCR Output

Renbetes¬
herät¬
tigade.
Betes¬
områden,
Betestid.
Anmälan
(135—
138, 140,
148 $$

konv.; 3,

SJÄTTE AVDELNINGEN.

Norska lappars rätt till renbetning i Sverige.

Så vitt angår nu ifrågavarande svenska lappars
betesområden, äro följande norska lappar berät¬
tigade till renbetning därstädes.

1) Norska lappar från Nordlands fylke äga rätt
att låta renar beta i de områden i Norrbottens
och Västerbottens län, där lappar från Rautas¬
vuoma och Kalasvuoma lappbyar samt från Gälli¬
vare, Jokkmokks, Arjeplogs, Sorsele, Tärna och
Vilhelmina socknar hava betesrätt.

Ovannämnda norska renar få uppehålla sig
härstädes under tiden 1 oktober—30 april.

Lapp, som vill begagna sig av ifrågavarande
rättighet att med renar inflytta hit till riket,
skall därom i föreskriven ordning göra anmälan.

Lappen skall samtidigt med renarna inflytta i
riket och, så länge renarna uppehålla sig här,
kvarstanna hos dem, med mindre sjukdom eller
viktiga angelägenheter föranleda hans frånvaro.

2) Lappar från Nord-Tröndelags fylke äga rättig¬
het att inflytta med renar eller, utan att själva
inflytta, låta renar beta å den del av Blåsjö ren¬
betesfjäll i Jämtlands län, som begränsas i öster
och söder av de fastställda rågångarna för hem¬