OCR Output

renarnas samlande, bevakning, utskiljande och
bortdrivande m. m., icke omedelbart erlägges,
skall Kungl. Maj:ts befallningshavande förskottera
beloppet. Detta skall sedermera återkrävas hos
renägaren, så framt icke i något fall Kungl. Maj:ts
befallningshavande finner med billighet överens¬
stämma, att utgiften helt eller delvis stannar å
svenska statskassan.

2, Straff. Åtal. (192—196 $$.)

Lapp eller bofast, som, på sätt för särskilda
fall ovan nämnts, gör sig förfallen till straff¬
ansvar eller som i övrigt begår förseelse mot de
i konventionen till hans efterrättelse meddelade
föreskrifter, straffas med böter, där icke enligt
allmän strafflag högre straff skall ådömas.

Förseelse må åtalas allenast av allmän åklagare.
Åtal må ej anställas, så framt ej fylkesmannen
framställer begäran om åtal. Åtal, avseende att
renar ofredats på tillåtna uppehållsställen, må
anställas allenast efter anmälan av vederbörande
renägare eller förman.

sättning
m,m:
(188 8
konv.;

48 STD