OCR Output

Särskild
avgift, om
renskilj¬
ning för¬
summas

(181 9).

hämta renarna, äger han utfå dem, så framt han
förbinder sig att omedelbart bortföra dem från
området och prövas vara i stånd därtill.

Undantag: Bestämmelserna rörande renars om¬
händertagande och försäljning skola icke tilläm¬
pas i följande fall:

1) om i ett »renbetesdistrikt, där svensk lapp
lagligen uppehåller sig med renar, omedelbart
från Sverige eller från område i Norge, där gräns¬
betning då må äga rum, inkomma andra svenska
renar, vilka icke åtföljas av inflyttande lapp. Dessa
renar må dock ej uppgå till större antal än intill
100;

2) om renar, utan att deras ägare medföljer,
från Sverige omedelbart inkommit på ett område,
där gränsbetning då lagligen äger rum.

Jfr. de å sid. 97 och 98 under punkterna 1)—4) omförmälda all¬
männa undantagen från reglerna om olovlig renbetning.

Jfr vidare det undantag från reglerna rörande renars omhänder¬
tagande och försäljande, som under en övergångstid gäller beträf¬

fande förutvarande bygselområdena Kobbervandet— Silbotnet samt
Saufjellet — Melkfjellet (sid. 81, 82).

Slutligen måste lapparna noggrant iakttaga att,
på sätt ovan förmälts, före renarnas avhämtande
utskiljning sker av norska renar, som kunna hava
sammanblandats med de svenska. I annat fall
kan fylkesmannen bestämma en särskild avgift
från 25 till 500 kronor; dock skall i sådant fall
någon anledning föreligga till antagande, att bland
de bortförda renarna funnits norska renar.

I händelse belopp, avseende betesavgift eller
skadestånd eller kostnader, som norska tjänste¬
män och enskilda personer haft för de olovliga