OCR Output

103

skall ersättas. Frågor om renskador avgöras av
syneförman och synemän med -klagorätt över deras
beslut. Vid synerätten föres lapparnas talan av
lappfogden. Dock må även lapp, som anmäler sig
såsom sakägare, föra talan därstädes.

Såsom ovan nämnts, skall meddelande rörande
svenska renars olovliga uppehåll på norskt om¬
råde avlåtas till vederbörande svenska myndig¬
heter, förman och lappar.

sedan, att renarna ännu 14 dagar därefter uppe¬
hålla sig å otillåtet område, utan att någon in¬
funnit sig för att bortföra dem, må fylkesmannen
förordna, att renarna skola av tjänsteman i Norge
omhändertagas. Om så erfordras, må för sådant
ändamål renarna nedskjutas. De skola därefter
försäljas.

På samma sätt må förfaras, där någon inställt
sig för renarnas bortförande, men genom hans
försummelse deras avlägsnande fördröjts, så att
de ännu finnas kvar, då tre veckor förflutit från
det meddelande om renarnas olovliga inträngande
avsänts.

Vad. som inflyter vid försäljningen av renarna
skall tillställas renägaren, om man kan få känne¬
dom om vem denne är. Avdrag skall emellertid
därförinnan göras för betesavgifter, kostnader och
skadestånd. Är ägaren okänd och giver han sig
ej tillkänna inom ett år från försäljningen, till¬
faller beloppet svenska statskassan och användes
till. åtgärder, som äga samband med renskötseln.
. Därest renarnas ägare före försäljningen instäl¬
ler .sig hos vederbörande tjänsteman för att av¬

Renarnas
försäl¬
jande

(1605-1705

177, 178