OCR Output

Påföljder.

Straff¬
påföljd
(192 8 a).

Betes¬
avgift
(179, 180
$$9)

Kost¬
nader
(182 9).

från Sverige omedelbart inkommit på ett område,
där gränsbetning då lagligen äger rum.

Jämför de å sid. 97 och 98 under punkterna 1)—4) omförmälda
allmänna undantagen från reglerna om olovlig renbetning.

Uppehålla sig renar olovligen å norskt område;
kunna lapparna drabbas av nedan nämnda på¬
följder:

Erhålles kännedom om vem de renar tillhöra,
vilka uppehålla sig på förbjudet område, gör sig
renägaren förfallen till straff.

Utkräves ej straff eller är renägaren okänd,
skall för renarna erläggas en betesavgift. Denna
avgift utgör för första dagen av uppehållet 20 öre
och för varje följande dag 10 öre för varje ren,
kalvar under ett års ålder ej inbegripna.

Huru mycket lapp skall betala 1 betesavgift
bestämmes av fylkesmannen, som kan nedsätta
beloppet, om det befinnes, att renarnas bortdri¬
vande från det förbjudna området blivit utan ren¬
ägarens vållande uppehållet.

Jfr det undantag från reglerna om betesavgift, vilket under en

övergångstid gäller beträffande förutvarande bygselområdena Kob¬
bervandet—Silbotnet samt Saufjellet—Melkfjellet (sid. 81, 82).

Lapparna skola gälda ersättning för de av renar¬
nas olovliga "uppehåll föranledda utgifter, såsom
för meddelande av underrättelse till svenska myn¬
digheter, förmannen och lapp samt för arbete med
samlande, bevakning, utskiljande och bortdrivande
av renarna. Beloppet av sådan erättning bestäm¬
mes, så framt ej överenskommelse därom kan
träffas, av fylkesmannen.

Skada, som under 'renarnas uppehåll i Norge
vållas av renarna eller av lappar, som åtföljt dem,