OCR Output

101

därefter låta sätta i verket renarnas bortdri¬
vande.

Skola renarna avhämtas eller utdrivas från om¬
råde, där renar tillhörande norska medborgare
pläga finnas eller veterligen för tillfället uppe¬
hålla sig, må medtagas allenast djur, försedda
med märken, som begagnas av renägare i Sverige,
ävensom omärkta kalvar, som följa honrenar med
sådana märken. Innan bortförandet äger rum,
skall skiljning ske i närvaro av vederbörande norska
tjänsteman eller lappar från trakten. Dock må de
svenska renarna strax bortföras, om tjänsteman
eller lapp från trakten förklarar, att bland renarna
icke finnas sådana, som böra kvarlämnas. Norska
lappar, som bevaka de renar, med vilka de svenska
renarna må hava blivit sammanblandade, skola
samla djuren och lämna den, som vill avhämta
de svenska renarna, tillfälle att utskilja dem han
har rätt att bortföra.

Erinras må, att lapp, som stör skiljning av re¬
nar, gör sig förfallen till straff.

Indantag från tillämpning av reglerna angående
renars avhämtande eller utdrivning föreligger i
följande fall:

1) dåv1 ett renbetesdistrikt, där svensk lapp lag¬
ligen uppehåller sig med renar, omedelbart från
Sverige eller från område i Norge, där gräns¬
betning då må äga rum, inkomma andra svenska
renar, vilka icke åtföljas av inflyttande lapp.
Dessa renar må dock ej uppgå till större antal
än intill 100;

2) då renar, utan att deras ägare medföljer,