OCR Output

kung.

ofördröjligen låta avhämta och utdriva

därvid efter förhållandena föras antingen hem till
Sverige eller till sådant område i Norge, där de
lagligen må uppehålla sig vid ifrågavarande tid¬
punkt.

Kungl. Maj:ts befallningshavande samt den sven¬
ska lappfogden och lapptillsyningsmännen” hava
att vaka över att lapparna fullgöra sina skyldig¬
heter med avseende å de olovliga renarnas ut¬
drivande. Sagda myndighet och tjänstemän äga
dessutom att själva vidtaga åtgärder för renarnas
bortförande till område, där de må vistas.

Erinras må vidare, att bland förmannens åliggan¬
den ingår att söka skaffa sig kännedom om, huru¬
vida renar olovligen uppehålla sig inom det distrikt
Kan företräder.

Även vederbörande norska tjänstemän samt
lappar, vare sig svenska eller norska, och bo¬
fasta å den trakt, där renarna olovligen uppe¬
hålla sig, må taga renarna under bevakning eller
utdriva dem. De kostnader som härigenom upp¬
komma skola sedermera ersättas; och uttagas de
i: sista hand hos renägaren. Ersättning utgår
dock icke, om fylkesmannen finner utdrivningen
hava skett under sådana förhållanden, att det
varit övervägande sannolikhet för att renarna
omedelbart skulle vända tillbaka till det för¬
bjudna området.

I ovannämnda fall, då förmannen i första hand
skall underrättas om olovliga renars uppehåll å
viss trakt, har förmannen att inom 48 timmar