OCR Output

99

andra). De norska myndigheterna hava även att
sända meddelande till Kungl. Maj:ts befallnings¬
havande samt, där så bekvämligen kan -ske; till
svensk lapp.

Svensk myndighet, som mottagit underrättelse,
varom nu är fråga, skall skyndsamt lämna med¬
delande till renarnas ägare. j

I vissa fall, då det är att förvänta att renar¬
nas ägare äro i närheten, skall emellertid en
annan ordning tillämpas. Därest nämligen under
tid, då renbetning lagligen äger rum i ett »en¬
betesdistrikt i Norge, renar inkomma å ett an¬
gränsande område, där svensk renbetning över
huvud icke eller icke vid den tid, varom. fråga
är, må äga rum, skall underrättelse om det: olov¬
liga inträngandet av renarna avlåtas till förman¬
nen i det distrikt, varifrån "renarna kommit.
Gränsa flera distrikt till det område, där renarna
olovligen uppehålla sig, och är det ej känt, var¬
ifrån renarna inkommit, skall förmannen i något¬
dera av nämnda angränsande distrikt underrättas.
Finnes det ändamålsenligt, skola även andra svenska
lappar tillsägas.

Äro emellertid i sistnämnda fall förhållandena
sådana, att förmannen icke utan väsentlig tids¬
spillan eller kostnad kan underrättas, skall under¬
rättelse i förut angiven ordning ske till de svenska
myndigheterna.

,
78,

kännedom om deras olovliga uppehåll å norskt

,