OCR Output

2) om renarna tillhöra svensk lapp, som då har
rätt att efter anmälan inflytta i området, men icke
gjort sådan anmälan;

3) om till ett betesområde, där renbetning vid
tillfället må äga rum, inkommit renar från ett
renbetesdistrikt, där deras ägare lagligen bedriver
sin renskötsel;

4) om till ett betesområde, där gränsbetning då
må äga rum, renar inkommit från ett annat så¬
dant område.

I dessa fall följer straffansvar. Skulle; till följd därav att renar,
varom i de under 1)—-3) upptagna fall är fråga, inkommit i visst
renbetesdistrikt, sammanlagda renantalet därstädes med 100 över¬
stiga vad för distriktet högst fastställts, tillämpas de regler, som i
allmänhet gälla vid dylikt överskridande av distrikts renantal (se
sid. 18 och 70).

Jfr vidare de övergångsbestämmelser, som under åren 1923—
1925 gälla, därest renar från Vapstens lappby olovligen inkommå
på visst område i Hatfjelldals härad, inom vilket svensk renbetning
efter sagda tid är förbjuden (sid. 65).

Reglerna om olovliga renar äga ej heller till¬
lämplighet i sådana fall, då å svenskt område
svenska renar sammanblandats med här vistande
norska hjordar och åtfölja dessa till Norge, då de
återvända dit. Den svenska lappen må då påfordra,
att hans djur utlämnas till honom; och skall norska
lappfogden föranstalta om deras utskiljande.

Under- Befinnes det uti de fall, då de särskilda reglerna
sättelse om olovliga renar äga tillämpning, att renar olov¬
olovliga ligen uppehålla sig på norskt område, skola veder¬
180-108 börande myndigheter i Norge lämna underrättelse
SS konv.; hit till riket. För att mottaga dylik underrättelse
30, 31 $5 förordnas av Kungl. Maj:ts befallningshavande sär¬

kung)- skilda personer (lappfogde, lapptillsyningsmän eller