OCR Output

97

FEMTE AVDELNINGEN.

Gemensamma bestämmelser.

1. Olovlig renbetning.

Det åligger lapp att noga tillse, att hans renar
icke olovligen beta å norskt område.

Olovlig renbetning är för handen: Fall av
a) därest renar uppehålla sig på områden Föra
Norge, där svensk renbetning under varje tid av f168, 169,
; RR é 189 $$,
året är förbjuden; 192 SD

b) därest renar å förbjuden tid uppehålla sig
å område, där svensk renbetning är tillåten en¬
dast viss tid av året;

c) därest renar inkomma på område, där det
visserligen är tillåtet att renbetning då äger rum,
men dit de ifrågavarande renarnas ägare icke har
rätt att då låta sina renar inkomma.

Gör lapp sig skyldig till olovlig renbetning, in¬
träda för honom de påföljder, som nedan skola
omförmälas. Härifrån gälla dock följande undan¬
tag, då dylika påföljder icke drabba:

1) om renarna till område, där de enligt kon¬
ventionens bestämmelser icke må uppehålla sig,
medtagits av svensk lapp, som då har rätt att
själv föra renar på bete därstädes;

7