OCR Output

Svensk

FJÄRDE AVDELNINGEN.

Betesutövning såsom s. k. inderster.

Beträffande ett i Mo och Hemnes härader inom

vand, vilket med stöd av bygselkontrakt innehafts
av norsk lapp, har förekommit, att denne mot¬
tagit svenska lappar, som på hans renbetesland
under sommaren bedrivit renskötsel. Lappar, som
sålunda fått på annans land beta sina renar, hava
plägat benämnas sprintare eller, i Norge, inderster.

Denna rätt för den norske bygselinnehavaren
att mottaga svenska lappar har enligt konven¬
tionen bibehållits. Nuvarande eller blivande norsk
innehavare av ifrågavarande bygselområde må så¬
lunda, där han så skulle vilja, mottaga svenska
lappar såsom inderster. Givetvis får därvid till¬
ses, att större antal svenska renar ej intages å
området än som låter förena sig med bestämmelse
rörande det renantal, som överhuvud må där
uppehålla sig.