OCR Output

95

på tillåten tid uppehålla sig i trakten, dödas
genom vederbörande polismyndighets försorg.

Den, som påträffar hund jagande ren å tillåtet
uppehållsställe, må omhändertaga hunden. Visar
sig detta omöjligt, må han genast döda densamma.
I vartdera fallet skall underrättelse meddelas till
länsmannen. Omhändertagen hund skall återläm¬
nas till ägaren mot att denne betalar ersättning
för de utgifter omhändertagandet medfört. Är
ägaren okänd, skall hunden överlämnas till läns¬
mannen att behandlas såsom hittegods. Anmäler
sig ägaren icke, skall hunden dödas.