OCR Output

Skade¬
stånds¬
skyldighet
vid ofre¬
dande av
renar
[155 $,
194 8 ce)

Bofastas
kundar
[157 8,

94

av hans husfolk försummat att stänga led eller
grind; och hava i följd därav renar kommit genom
gärdet, är han icke berättigad till ersättning för
skada, som renarna därvid vållat.

6. Jakt och fiske.

Ifrågavarande lappar äga samma rätt till jakt
och fiske som de lappar, vilka inflytta till de
norska renbetesdistrikten (se sid. 60—61).

7. Varsamhet med eld.

Vid handhavande av eld ute i marken skola
lapparna, till förekommande av eldsolycka, iakt¬
taga vissa försiktighetsregler. Dessa äro desamma,
som gälla de lappar, vilka inflytta till renbetes¬
distrikt i Norge (sid. 61).

8. Lapparnas rättigheter må ej trädas för när.

De bofasta få icke lägga hinder i vägen för
lapparnas lagligen bedrivna näring.

Den, som med uppsåt eller av grovt vållande
förorsakar, att renar genom hundar eller på annat
otillbörligt sätt ofredas på tillåtna uppehållsstäl¬
len, ådrager sig straffansvar och skall ersätta ska¬
dan. Har skadan vållats av hund, skall den er¬
sättas, även om den icke förorsakas genom nå¬
gons uppsåt eller vållande.

Hund, som har till: vana att jaga renar på till¬
låtet uppehållsställe, skall, så framt den icke hålles
bunden, instängd eller klubbad under det renarna