OCR Output

93

Rörande det särskilda skydd lappen åtnjuter,
därest av honom lovligen taget virke skulle av
jordens ägare eller brukare bortföras eller göras
obrukbart, skall i tillämpliga delar lända till
efterrättelse vad för motsvarande fall finnes före¬
skrivet beträffande lapp, som uppehåller sig i
renbetesdistrikt (sid. 58).

3. Gärden.

Såsom ovan nämnts må de lappar, som be¬
gagna sig av gränsbetningsrätt, icke uppföra ren¬
gärden av något slag i Norge.

Emellertid har svenska staten, enligt medgi¬
vande i konventionen, på två ställen i Nordlands
fylke uppfört gärden (spärrningsgärden) över dal¬
gångar till förhindrande av att renarna fram¬
tränga utanför det tillåtna betesområdet och
komma in på odlad bygd.

Båda dessa gärden, vilka underhållas av svenska
staten, äro belägna i Ankenes härad å det om¬
råde, varav Rautasvuoma och Kalasvuoma lapp¬
byar äga begagna sig. Det ena, nordligare, gärdet
går tvärs över Skamdalsbakkan och det andra
tvärs över Norddalen omkring en kilometer väster
om Stationsholmen.

Renar må icke släppas genom gärdena.

Å gärdena skola anbringas sådana led eller
grindar som äro av nöden för de bofasta.

Den, som begagnar led eller grind å något av
gärdena, skall vid straffpåföljd omedelbart ombe¬
sörja dess tillstängande.

Har ägare eller brukare av jord eller någon

Lagligen
taget virke
må icke
berövas
lappen
(2 SK

Lapparna
få ej upp:
föra gär¬
den [76 8,
192 $ n)].
Gärden
uppförda
av svenska
staten
BLS
194 $ a)
konv.;

21$ kung.]