OCR Output

Förbud - Lapparna må icke syra, bark- eller näverfläka
alt skada sller på annat sätt skada växande träd och

buskar buskar.

(8 8. För virke, som tages 1 statens skog, erlägges

nd ej någon betalning.

(69—718$$ — För virke, som tages i enskild skog, utgår där¬

a emot betalning. Dock må självtorkade och vind¬
fällda lövträd, nedfallna kvistar och grenar, stub¬
bar samt en- och videbuskar tagas utan betal¬
ning.

Lapparna skola i god tid, innan de lämna det
norska betesområdet, för skogens ägare uppgiva
myckenheten av taget virke, för vilket betalning
skall utgå, och med honom träffa uppgörelse.

Kan överenskommelse ej träffas om betalning
för virke, skall ersättningen bestämmas av vär¬
deringsmän, på sätt för motsvarande fall stad¬
gats med avseende å lapps skogsfångsträtt i ren¬
betesdistrikt (sid. 58).

Erläggas ej av lappen de belopp, vilka enligt
skriftlig överenskommelse eller på grund av vär¬
dering som nyss nämnts skola betalas för virke
jämte kostnader för värderingen, förskotteras de
av Kungl. Maj:ts befallningshavande. Vad så¬
lunda utgivits indrives sedermera hos vederbö¬
rande lapp.

Överträ- — Straffansvar drabbar lapp, som överträder be¬

reglerna Stämmelserna rörande skogsfångst. Har lapps

om skogs- husfolk eller tjänare begått förseelse mot sagda

öR da bestämmelser, ådrager sig jämväl husbonden straff,

198"8). där ej omständigheterna göra sannolikt, att för¬
seelsen ägt rum mot hans vilja.