OCR Output

9

Till ställningar av nyssnämnda slag må tagas
virke av lövträd, buskar, självtorkade barrträd,
nedfallna kvistar och grenar, stubbar samt torra
vindfällen.

Till tältstänger må endast användas virke av
lövträd. ;

Vid avverkning skola iakttagas följande be¬
stämmelser:

a) Avverkningen må ej bedrivas på sådant sätt,
att fara för skogens bevarande eller föryngring
uppstår. Denna föreskrift skall särskilt iakttagas
i skogsbandet. Härmed förstås det nedanför skogs¬
gränsen belägna skogsbältet med en bredd av 100
meter, där skogen är tät, och större bredd upp
till 200 meter, där den är glesare.

b) Av växande träd skola i främsta rummet
avverkas sådana som äro oväxtliga eller överåriga.

c) Kalavverkning må ej i något fall äga rum.

Vid fällning av lövträd skall särskilt iakttagas,
att höjden av den kvarlämnade stubben ej må
överstiga 15 centimeter från översta rotgrenen.
Huggytan skall så vitt möjligt göras sned och
jämn. Regn- och snövatten kan då lättare av¬
rinna från huggytan, så att stubben icke så hastigt
ruttnar. Buttnar stubben fort ned, förhindras
lätt uppkomsten av rotskott och därigenom av
nya träd. Av samma anledning skall stubbens
bark och näver samt rot- och stubbskott lämnas
oskadade.

Lövträd, som ej inom en månad skola begagnas
till bränsle, skola randbarkas omedelbart efter
fällandet och uppläggas så, att de torka.

Att iakt¬
taga vid
avverk¬
ning
(65 —
67 $$).