OCR Output

skall han på stadigvarande sätt personligen följa
och bevaka sina renar. Han må icke samtidigt
bruka hemman eller nybygge eller biträda vid
bruket av sådan fastighet. Härifrån gäller dock,
så vitt fråga är om lappar, vilka äga gränsbetes¬
rätt, det undantag, att lapp från Vilhelmina södra
lappby i Vilhelmina socken eller från Frostvikens
norra lappby i Frostvikens socken äger rätt att,
ändå att han vid sidan av renskötseln driver jord¬
bruk eller biträder därvid, låta renar beta i de
för renarna avsedda områden i Norge, under för¬
utsättning att lappen personligen följer och be¬
vakar renarna, under den tid betningen äger rum.

Gränsbetesrätt må utövas allenast av lapparna
från vissa lappbyar, nämligen Rautasvuoma och
Kalasvuoma lappbyar i Jukkasjärvi socken, fjäll¬
lappbyarna i Gällivare och Jokkmokks socknar,
Semisjaur-Njargs lappby i Arjeplogs socken, Vil¬
helmina södra lappby i Vilhelmina socken samt
Frostvikens norra lappby i Frostvikens socken.

Nu nämnda bestämmelser avse lapp, vilken
såsom egen husbonde låter egna renar beta i
Norge.

Husbonden må emellertid för betning å det
norska betesområdet medföra utom sina egna
renar jämväl renar tillhörande husfolket och
vissa andra personer. Rörande husbondens rätt
härutinnan gälla motsvarande bestämmelser som
tillämpas beträffande lapp, vilken inflyttar till
renbetesdistrikt i Norge (se sid. 16 och följ.).