OCR Output

83

TREDJE AVDELNINGEN.

Gränsbetning.

Gränsbetning försiggår inom vissa, utefter riks¬

Nord-Tröndelags fylken. Då lappar, som äga
gränsbetesrätt, under sommaren söka bete för
sina renar på svenska sidan om gränsen, må de
låta renarna överskrida denna och uppehålla sig
å de mitt emot liggande gränstrakterna i Norge.
Vid denna betning åtföljas renarna allenast av
de lappar, såväl husbönder som tjänare, vilka
skola bevaka renarna under uppehållet i Norge.
Andra kåtor än vaktkåtor må ej medföras.

A. Allmänna bestämmelser.

1. Lappar, som äga gränsbetesrätt. Vilka renar må medföras?

På sätt nämnts i fråga om utövning av betes¬
rätt i renbetesdistrikt, tillkommer renbetesrätt i
Norge allenast lapp. Såsom lapp anses person,
vilken är av lapsk härkomst.

Även för åtnjutande av rätt att låta renar för
gränsbetning inkomma i Norge skall lappen vara
nomadiserande. För att anses såsom nomadiserande

Vad som

gränsbel¬
ning
(36,

37 $$).

Lappar
med
gräns¬
betesrätt
(36,
153 88).