OCR Output

Äldre
bygsel¬
kontrakt.
Allmänna
bestäm¬
melser

(2-8)

deras uppehåll i det norska renbetesdistriktet,
att lappen under den tid renarna beta inom det
gemensamma området må uppehålla sig inom den
svenska eller den norska delen därav.

2. Lapparnas skyldighet att ersätta renskada
(sid. 35—36).

3. Ordningen för renskadas värderande och skade¬
ersättnings utdömande, delgivning m. m. (sid. 36—48).
Smittosam sjukdom bland renar (sid. 48—50).
Rätten till skogsfångst (sid. 50—59).

Gärden (sid. 59—60).

Jakt och fiske (sid. 60—61).

Varsamhet med eld (sid. 61).

Lapparnas rättigheter må ej trädas för när
(sid. 62—63).

OR NDS

E. Återflyttningen till Sverige.

Beträffande höstflyttningen gälla likaledes för
bygsellapparna samma regler som för de lappar,
vilka flytta till vanliga renbetesdistrikt; och hän¬
visas till vad därom anförts (sid. 63—64).

F. Övergångsbestämmelser.

Beträffande lappar, som den 1 januari 1923,
d. v. s. den dag då konventionen trädde i kraft,
innehade kontrakt rörande rätt till renbetning
inom visst bygselområde, skola i tillämpliga delar
gälla de här ovan omförmälta reglerna angående
lappar, vilka, erhållit bygselkontrakt efter nyss¬
nämnda dag. Härvid skall vart och ett av de
förutvarande bygselområdena utgöra ett renbetes¬
distrikt.