OCR Output

79

C. Inflyttningen.

Rörande inflyttningen till bygseldistrikt gälla
till alla delar samma bestämmelser som beträf¬
fande inflyttning till vanliga renbetesdistrikt.

Till nämnda bestämmelser hänvisas sålunda så
vitt angår:

1. Flyttningens utförande och renarnas tillsyn
under flyttningen (sid. 30—31).

2. Flyttningsväg och dess begagnande (sid. 31—
33); samt

3. Raidväg (sid: 33).

D. Vistelsen i Norge.

Bygsellapparna äga under sin vistelse i Norge
tillgodonjuta samma rättigheter som tillkomma
de lappar, vilka inflytta i distrikt, där bygsel ej
förekommer. Likaledes hava bygsellapparna samma
skyldigheter som nämnda lappar.

Beträffande de bestämmelser, som för bygsel¬
lapparna gälla i förevarande avseende, kan så¬
lunda hänvisas till vad förut rörande de till de
vanliga renbetesdistrikten flyttande lapparna an¬
förts angående:

1. : Renskötseln inom det norska betesområdet
(sid. 34).

Såsom förut nämnts, skola i samband med vissa
bygseldistrikt brukas angränsande trakteriSverige.
Beträffande sådant gemensamt betesområde gäller,
så vitt angår lapps i sagda redogörelse rörande
renskötseln inom det norska betesområdet om¬
förmälda skyldighet att vistas hos renarna under