OCR Output

Straffpå¬
följd för
felaktig
anmälan

(192 $ co).

Allmänna
regler.

Förmän i
distrikt
med en¬
dast en
eller två
bygsellap¬

par (26 $

konv.; 16
$ kung.).

rätt att under året inflytta med renar eller låta
sina renar åtfölja inflyttande lapp.

Lapp, som inflyttar till Norge, oaktat han ej
gjort anmälan, gör sig förfallen till straff. (Jfr
vidare sid. 98).

De uppgifter lapp avgiver i sin anmälan måste
överensstämma med verkliga förhållandena. ' Han
gör sig förfallen till straff, om han till det norska
betesområdet medför renar till ett antal, som
med 10 på hundra överstiger det i hans anmälan
upptagna, eller om hans anmälan i annat av¬
seende visar sig vara oriktig eller ofullständig i
fråga om något förhållande, som äger betydelse.

2. Förmän och andre förmän.

Beträffande val av förmän och andre förmän i
bygseldistrikt, förmännens rättigheter och skyldig¬
heter samt vad i övrigt angår förmän gälla
samma regler som finnas föreskrivna med avse¬
ende å dylika befattningshavare i distrikt, där
bygsel ej förekommer (se sid. 26—30).

Dock lämnas härutöver särskilda föreskrifter
för det fall, att till bygseldistrikt hör endast en
eller två lappar, som erhållit bygselkontrakt.

Härutinnan stadgas att, om endast en sådan
lapp finnes, skall så anses som vore han förman
inom distriktet. j

Finnas allenast två sådana lappar, bestämmer
Kungl. Maj:ts befallningshavande för varje år,
vilken av dem skall anses såsom förman och
andre förman.