OCR Output

71

I detta sammanhang erinras om den ovan om¬
förmälda bestämmelsen att, därest antalet renar,
tillhörande de lappar, vilka erhållit upplåtelse
inom visst distrikt, skulle överstiga det för di¬
striktet fastställda högsta renantalet, skall Kungl:
Maj:ts befallningshavande bestämma huru många
renar varje lapp må låta beta inom distriktet.

Lappfogden har att senast den 5 februari till
Kungl. Maj:ts befallningshavande översända lap¬
parnas anmälningar jämte eget yttrande däröver.

Före mitten av mars skall Kungl. Maj:ts be- Senare
fallningshavande tillsända fylkesmannen förteck- förTare nes

med an
ning över anmälningarna med tillhörande upp- mälnin¬

gifter. Förteckningen skall härvid åtföljas av RE
den svenske lappfogdens intyg att, såvitt han är 78 kung.)
i stånd att därom uttala sig, de uppgivna renan¬

talen äro riktiga och å förteckningen ej upptagas

andra renar än sådana som lapparna äga rätt att

låta beta i Norge.

Kungl. Maj:ts befallningshavande skall jämväl
överlämna nödigt utdrag av förteckningen till de
förmän och andre förmän, vilka skola utses för
lapparna i varje renbetesdistrikt.

Genom fylkesmannen erhålla norske lappfogden
och länsmännen eller de, som eljes förordnats till
syneförmän vid förrättningar för värdering av
skada genom renar (takstbestyrere), nödigt utdrag
av förteckningen.

Av största vikt är att anmälan sker i rätt tid. Försum
Gör nämligen lapp anmälan så sent, att den icke lan fåö 3.
kan upptagas å den förteckning, vilken Kungl. 1925 a).
Maj:ts befallningshavande har att tillställa fylkes- ng
mannen senast i mitten av mars, har lappen icke