OCR Output

Anmälan
och tiil
vem den

skall läm¬

nas (38 $
konv.;

4 $ kung).

Tid för
anmälan
AS
kung.).

Anmälans
innehåll

4, 3 $$
kung.).

76

B. Förberedelser för inflyttningen.
1. Anmälan om inflyttning med renar.

Lapp, vilken vill begagna sig av rättigheten
att med renar inflytta till visst bygselområde,
har att till den svenska lappfogden avgiva an¬
mälan av innehåll, som nedan sägs, rörande sig
själv och sin familj samt beträffande det renantal,
som skall medfölja.

För mottagande av sådana anmälningar skall
lappfogden före den 20 januari varje år hålla
sammanträde med lapparna. Vid sammanträdet
skall ordningsmannen i vederbörande lappby vara
närvarande för att tillhandagå med upplysningar.

Anmälan skall innehålla uppgift om:

a) den anmäldes jämte medföljande husfolks
och renvaktares namn och ålder ävensom den
lappby han tillhör;

b) de andra personer, för vilka den anmälde
har renar i sin vård;

c) det antal renar, som skall medföras för en¬
var i anmälningen avsedd person;

d) de renmärken var och en av dem använder,
dock att, när uppgift härom en gång är lämnad,
senare anmälningar allenast behöva omfatta upp¬
gift om ändringar; samt

e) det renbetesdistrikt, inom vilket betningen
skall försiggå.

Med avseende å den uppgift, som skall lämnas enligt b) här
ovan, jämför vad å sid. 16 och följande anförts angående renar,
vilka må av husbonden medföras.