OCR Output

69

3. Bygselkontrakts upprättande och innehåll.

Bygselkontrakt innefattar upplåtelse åt viss lapp Kontrakts
att föra renar på bete inom visst bygseldistrikt. ir
I den mån bygselkontrakt förfaller genom bygsel- = konv.;
lapps död eller genom uppsägning av kontrakt ?5 kung).
eller därigenom att lappen upphör med renskötsel
eller av annan anledning, har Kungl. Maj:ts be¬
fallningshavande att bestämma, för vilken lapp
nytt bygselkontrakt å ledigblivet land skall ut¬

färdas.

Underrättelse därom skall av Kungl. Maj:ts be¬
fallningshavande meddelas fylkesmannen. Fylkes¬
mannen utfärdar därefter för vederbörande lapp
bygselkontrakt, innefattande rätt att under den
enligt konventionen medgivna årliga betesperioden
(juli och augusti) låta renar beta i distriktet.

Inom varje distrikt kunna en eller flera lappar
erhålla bygselkontrakt. Givetvis få icke så många
lappar intagas i samma distrikt, att det för di¬
striktet bestämda högsta renantalet överskrides.

Bygselkontrakt, som upprättats efter konven- gGiltigheis¬
tionens ikraftträdande, gäller under hela den tid fi? (6.$.
konventionen äger giltighet. Kontraktet kan dock "Jung.
när som helst av lappen uppsägas.

Dör bygsellappen eller upphör han med ren¬
skötsel förfaller kontraktet.

Änka efter lapp, som innehaft bygselkontrakt,
äger dock njuta kontraktet tillgodo så länge hon
lever ogift. Samma rätt tillkommer arvingarna
efter sådan lapp eller efter hans änka, så länge
dödsboet är oskiftat, dock icke längre än 5 år

från dödsfallet.