OCR Output

ANDRA AVDELNINGEN.

Inflyttning efter förutgången <bygsel<.

Vad som Med bygsel förstås i Norge utarrendering. Så¬

RR som i inledningen till denna handbok erinrats,

(26 sg. skall "under den tid konventionen gäller rätten
till inflyttning och betning inom vissa områden
av Nordlands fylke vara beroende av bygselkon¬
trakt, som av norsk myndighet uppgöras med
lappar, vilka därtill anmälas av Kungl. Maj:ts
befallningshavande.

A. Allmänna bestämmelser.

1. Bygselområden. Distrikt.

Bygselom- — Varje särskilt område, där, enligt vad ovan

råden och nämnts, renbetesrätt må av lapparna utövas efter
renbetesdi- 7

strikt. Ge- förutgången bygsel, bildar ett renbetesdistrikt
persanena (byoseldistrikt).

Kra om Följande bygseldistrikt finnas: Bolna, Nasa, And¬
äkone. fjellet, Kjerringfjellet, Kalvandet, Kobbervandet,
1, 47 8& Melkfjellet och Mofjellet i Mo härad samt Spjelt¬
kung) fjelldalen i Hemnes och Hatfjellsdals härader.

Gränserna för dessa distrikt framgå av nedan