OCR Output

64

Hjorden får icke onödigtvis sprida sig. För raiden
må användas renflyttningsväg samt annan väg,
som plägar begagnas för raidflyttning.

F. Övergångsbestämmelser för en del av Hatfjelldals
härad (32—35 $$ konv.; övergångsbestämmelser
i kung.).

Enligt konventionen har för framtiden svensk
renbetning förbjudits inom viss trakt i Hatfjell¬
dals härad, där svenska lappar från Vapstens och
Norra Vilhelmina lappbyar förut plägat föra sina
renar på bete.

Inom en del av den trakt, som sålunda för¬
bjudits, hava emellertid lappar tillhörande Vap¬
stens lappby förbehållits rätt att under åren 1923,
1924 och 1925 låta renar beta under juli och
augusti månader.

Det sålunda upplåtna området omfattar en
sträcka av 15 kilometer från riksgränsen samt
begränsas i norr av en linje dragen från riks¬
röset nr 213 över högsta punkten på Jofjell,
vidare längs den bäck, som därifrån löper ut i
Favnvandet, genom denna sjö och vattendraget
därifrån till Varnvandet samt genom denna sjö.
I söder begränsas : området av en linje dragen
från riksröset nr 209 genom Skarmodalselven och
Unkervandet.

Det sålunda beskrivna området utgör ett ren¬
betesdistrikt.

Beträffande renbetningen inom ifrågavarande
område : skola tillämpas bestämmelserna 1 lagen