OCR Output

eller göras obrukbart för dem. Sker det ändock,
äga lapparna rätt att i stället utan anvisning
taga även växande lövträd samt buskar av björk
och al.

6. Gärden.

Lapparna själva må i Norge ej uppföra andra
än sådana gärden, som äro nödvändiga för mjölk¬
ning, märkning och skiljning av renar (ring¬
gärden).

Vad angår platsen för dylikt gärde, må i skog,
som tillhör staten, ringgärde ej av lapparna upp¬
föras å annan plats än den, som anvisats av veder¬
börande skogsbetjärt.

I skog, som är i enskild ägo, må ringgärde ej
uppföras å annan plats än som anvisats av äga¬
ren eller hans ställföreträdare eller ock, om äga¬
ren så önskar, av skogsbetjänt, som kan hava
blivit för ändamålet förordnad. Lapparna äga rätt
att få skogsbetjäntens beslut underställt norske
lappfogden. Denne äger också bestämma plats
för ringgärde, när ägaren eller hans ställföreträ¬
dare underlåter att i fråga därom meddela besked
eller lapparna ej åtnöjas med anvisning, som av
honom meddelats.

Tomt för ringgärde må icke vara större än
100 meter i längd eller bredd. Flera tomter
må icke ligga omedelbart intill varandra. Mellan
varje tomt skall finnas ett skogbevuxet bälte av
minst 100 meters bredd.

Rörande lapparnas rätt att taga virke för byg¬
gande av ringgärde lämnas bestämmelser i sam¬
band med frågan om lapparnas rätt i allmänhet till

Gärden,
som må
uppföras
av lap¬
parna
[ringgär¬
den; d7,
59, 60, 75,
79 $$, 192
Sn) och q)
konv.; 23 $
kung.]