OCR Output

må icke
berövas
lappen

(2 $).

bar samt en- och videbuskar tagas utan betal¬
ning.

Lapparna skola i god tid före flyttningen från
renbetesdistriktet för skogens ägare uppgiva myc¬
kenheten av taget virke, för vilket betalning skall
utgå, och med honom träffa uppgörelse.

Kan överenskommelse ej träffas om betalning
för virke, skall ersättning bestämmas efter värde¬
ring av länsmannen såsom syneförman eller den,
som fylkesmannen förordnar i hans ställe, jämte
två gode män. Dessa senare utses av syneförman¬
nen bland de personer, som tjänstgöra såsom syne¬
män vid värdering av renskador.

Till förrättningsmännen utgår samma gott¬
görelse, som är bestämd för värdering av ren¬
skada; och avgöres vid synen, huruvida endera
parten eller bägge skola betala förrättningskost¬
naden.

Värderingen och beslutet om sagda kostnader
må icke överklagas.

Erläggas ej av lappen de belopp, vilka enligt
skriftlig överenskommelse eller på grund av vär¬
dering som nyss nämnts skola betalas för virke
jämte kostnader för värderingen, förskotteras de av
Kungl. Maj:ts befallningshavande. Detsamma gäller
belopp, vilka skola utgivas i händelse av lapps
uteblivande från förrättning. Vad sålunda utgivits
indrives sedermera hos vederbörande lapp.
Virke, som lappar lagligen på sina boplatser

nande varaktigt bruk eller som av dem hoplagts
till framtida användning, må icke utan deras sam¬
tycke av jordens ägare eller brukare bortföras