OCR Output

lätt uppkomsten av rotskott och därigenom av
nya träd.

Av samma anledning skall stubbens bark och
näver samt rot- och stubbskott lämnas oskadade.

Lövträd, som ej inom en månad skola begagnas
till bränsle, skola randbarkas omedelbart efter
fällandet och uppläggas så, att de torka.

Vid avverkning, som äger rum utan anvisning,
skola härförutom till skogens bevarande iakttagas
följande bestämmelser:

a) Avverkningen må ej bedrivas på sådant sätt,
att fara för skogens bevarande eller föryngring
uppstår. Denna föreskrift skall särskilt iakttagas
i skogsbandet. Härmed förstås det nedanför skogs¬
gränsen belägna skogsbältet med en bredd av 100
meter, där skogen är tät, och större bredd upp
till 200 meter, där den är glesare.

b) Av växande träd skola i främsta rummet
avverkas sådana som äro oväxtliga eller över¬
åriga.

c) Kalavverkning må ej i något fall äga rum.

Lapparna må icke syra, bark- eller näverfläka
eller på annat sätt skada växande träd och buskar,
så framt de icke äro anvisade till avverkning och
senare användas så som avsetts vid anvisningen.
Utan hinder härav må dock, såsom ovan nämnts,
bark av vide tagas till garvning av skinn.

För virke, som tages i statens skog, erlägges
ej någon betalning.

För virke, som tages i enskild skog, utgår där¬
emot betalning. Dock må självtorkade och vind¬
fällda lövträd, nedfallna kvistar och grenar, stub¬

Särskilda
regler för
avverk¬
ning utan
anvisning

(65 8).

Förbud att
skada träd
och buskar

(68 $).

Betalning
för virke
(69—71$$
konv.;
43 $ L.).