OCR Output

ningsbara stubbar, torra vindfällen eller buskar av
en eller vide icke finnes å platsen, må utan anvis¬
ning tagas jämväl växande lövträd samt buskar
av björk eller al i följande fall:

a) till bohag och redskap;

b) till bränsle, tältstänger och ställ¬
ningar, som erfordras 1) under vila vid
vallning av renar eller 2) under vila och
nödtvunget, kortvarigt uppehåll vid flytt¬
ning eller 3) under uppehåll å ny boplats,
dock attidetta fall anvisning skall begäras
sist å tredje dagen från ankomsten;

Undantag: Däresti de under b) här ovan omförmälda
fall vilan eller uppehållet äger rum på eller i närheten
av någon boplats eller bevakningsplats, som av de lappar,
varom vid det särskilda tillfället är fråga, regelbundet
nyttjas, må dessa lappar icke begagna sig av nu om¬
handlade rätt att utan anvisning taga växande lövträd
samt björk- och albuskar. Det förutsättes, att nödigt
behov av dylikt virke efter utsyning i vederbörlig ordning
upplägges vid sådan boplats och bevakningsplats.

c) till sådana smärre reparationer av
ringgärden, som påkallas av oförutsedda
omständigheter och ej kunna uppskjutas;

d) då anvisning ej skett å därför be¬
stämd tid och senast inom tio dagar efter
det begäran därom tillhandakom den,
som skall meddela anvisningen.

Jämför även sid. 58 det fall, att virke olovligen fråntagits lapp
eller gjorts obrukbart för honom.

fall än nyss nämnts av växande lövträd samt ¬
björk- och albuskar.

nvisning
kräves

(59 5).