OCR Output

Förbud
mot virkes¬
täkt å vissa

områden
(58, 73 $$
konv.; 235

kung.).

Boplats i
furuskog
(748).

Ordningen
för virkes
u'tagande.

Virke,
som får
tagas utan
anvisning

(57,59 $9)¬

av vide, även om själva videbusken därvid kvar¬
lämnas (jfr sid. 57).

Fylkesmannen kan för viss begränsad tid för¬
bjuda, att växande lövträd eller buskar av björk
eller al tagas på områden, där avverkning uppen¬
barligen kan medföra fara för skogens bevarande
eller föryngring. Dock må utnyttjandet av tillåtet
betesområde ej därigenom i väsentlig mån för¬
svåras.

Likaledes kan fylkesmannen, därest utnyttjandet
av fast viloplats eller boplats uppenbarligen medför
fara som nyss nämnts, förbjuda platsens vidare
begagnande. Dock må det ej ske, om flyttning
på tillåten flyttningsväg eller utnyttjande av till¬
låtet betesområde skulle därigenom i väsentlig
grad försvåras.

I båda ovannämnda fall skall, innan där avsett
förbud utfärdas, Kungl. Maj:ts befallningshavandes
yttrande inhämtas.

Med hänsyn till skogens bevarande må lapparna
icke hava boplats i furuskog.

De tillåtna mindre värdefulla virkesslagen få
lapparna taga utan att någon anmälan behöver
ske till ägaren. Detta gäller även i vissa sär¬
skilda fall de mera värdefulla virkessorterna. Så¬
som sådana räknas växande lövträd samt buskar
av björk eller al. För rätt att taga dylikt virke
kräves annars anvisning.

Utan anvisning må tagas tillåtet virke av annat
slag än växande lövträd samt björk- och al¬
buskar.

Under förutsättning att användbart virke av själv¬
torkade träd, nedfallna kvistar och grenar, avverk¬