OCR Output

dl

stubbar samt torra vindfällen. Däremot må de
icke begagna sig av växande barrträd.

Såsom nedan närmare skall omtalas, fordras i
vissa fall att, innan virke må tagas, anvisning
därav skall hava skett.

Virke må tagas endast i den mån detsamma
erfordras till något av följande ändamål:

a) bränsle,

b) kåtor (gammer),

c) bodar och ställningar för förvaring av lös¬
ören och matvaror,

d) tältstänger, bohag och redskap samt

e) gärden för mjölkning, märkning och skilj¬
ning av renar (ringgärden).

Andra byggnader än kåtor och bodar för för¬
varing av lösören och matvaror må lapparna icke
uppföra å norskt område. Ej heller få de upp¬
föra andra gärden än de under e) omnämnda.

Behöva lapparna av växande träd eller buskar
erhålla bark för garvning eller näver för beläggning
av kåta, få de i första rummet tillgodose detta
behov från träd och buskar, som de för andra
tillåtna ändamål i vederbörlig ordning fått ut¬
taga. Kan behovet ej därav fyllas och är fråga
om bark eller näver av lövträd eller buskar av
björk eller al, äro lapparna berättigade att efter
anvisning erhålla vad av dylika träd och buskar
är för ändamålet nödvändigt. Lapparna äro
givetvis i dylikt fall pliktiga att efter avbark¬
ningen insamla och tillgodogöra sig träden till
bränsle eller virke för annat husbehov.

För garvning av skinn må lapparna taga bark

Andamål,
för vilka
virke må
tagas [57,
68, 7955;
192 $ n)
och q)].