OCR Output

Lovligt
virke

(67 5).

faras bliva med renarna överförd till Norge, kan
i vissa fall vederbörande norska regeringsdeparte¬
ment meddela förbud mot att renar från dylikt
smittat område komma in i Norge.

Försummelse att efterfölja föreskrift eller förbud,
som ovan nämnts, medför utom straffansvar skyldig¬
het att ersätta skada, som efter förbudets eller
föreskriftens meddelande vållas genom smittas över¬
förande till renar eller boskap.

5. Rätten till skogsfångst.

Bland de rättigheter, som, utöver betesrätt för
renarna, tillkomma de svenska lapparna i Norge,
är rätt till skogsfångst den viktigaste.

Vid begagnande av denna rätt bör väl ihåg¬
kommas, att det är av största betydelse att skogen
väl vårdas och bevaras. Ifrågavarande trakters
hårda klimat och nordliga läge erbjuda ofta svå¬
righeter för återväxten. Särskilt är skogsbandet
närmast kalfjället ömtåligt. Straffansvar drabbar
lapp, som överträder bestämmelserna rörande
skogsfångst. Har lapps husfolk eller tjänare be¬
gått förseelse mot sagda bestämmelser, ådrager
sig jämväl husbonden straff, där ej omständig¬
heterna göra sannolikt, att förseelsen ägt rum
mot hans vilja [192 $ n), 193 $1.

I den ordning, som enligt konventionen i varje
särskilt fall gäller, må lapparna inom renbetes¬
distrikt, dit de lagligen inflytta med sina renar,
för eget behov taga virke av lövträd, buskar, själv¬
torkade barrträd, nedfallna kvistar och grenar,