OCR Output

Tid för
delgiv¬
ning

(123 8).

Delgiv¬
ning i
Sverige
(124 8
konv.;
34 8
kung).

Ersätt¬
ning åt
syneman,
skiljeman
m, fl. samt
rätle¬
gångs¬
kostnad.

Arvoden
åt syne¬
män m, fl.
(125 89).

Då förmannen kallas till syneförrättning eller
domstolssammanträde, skall kallelsen delgivas se¬
nast fyrtioåtta timmar före förrättningen eller
sammanträdet, om avståndet från hans boplats
till platsen för förrättningen eller sammanträdet
icke överstiger tjugu kilometer. Är avståndet
längre, utsträckes delgivningstiden med sex tim¬
mar för varje nymil eller del därav.

Skall stämning till domstol delgivas förmannen
eller andre förmannen, då icke någondera av dem
vistas inom renbetesdistrikt eller borde uppehålla
sig där, sändes stämningen genom fylkesmannen
till Kungl. Maj:ts befallningshavande, som föran¬
staltar, att den delgives på sätt, som är stadgat
om delgivning av stämning till svensk domstol.
I detta fall skall delgivningen verkställas minst
två månader före sakens behandling vid dom¬
stolen.

På enahanda sätt verkställes i nyssnämnda fall
delgivning av beslut vid syneförrättning, dom
eller annat avgörande.

Ersättning skall utgå för delgivning, för kallelse
av synemän, för synemans medverkan vid förrätt¬
ning, för ledning av syneförrättning, för utskrift
och bestyrkande av syneprotokoll samt till med¬
domsman. Synemans ersättning är densamma,
som utgår till sådan syneman i tvistemål som
tages ur den för dylikt ändamål inom tingslaget
utsedda allmänna nämnd.

Till skiljeman utgår samma gottgörelse som till
syneman. Åro parterna ej överens om vem av
dem skall gottgöra skiljemannen, äger han rätt
själv avgöra detta.