OCR Output

ort anmäla även annan plats än boplatsen. I så
fall skall delgivning ske å den sålunda uppgivna
platsen, dock endast under förutsättning att denna
plats icke är belägen på större avstånd från syne¬
förmannens bostad än boplatsen.

Härförutom kan i varje fall meddelande del¬
givas förmannen var hälst han anträffas.

Underlåter förmannen att underrätta syneför¬
mannen om sin boplats eller att uppgiva annan
delgivningsort, och äger syneförmannen icke än¬
dock kännedom om förmannens vistelseort i distrik¬
tet, medför detta påföljden att delgivning blir obe¬
hövlig.

När fråga är om inkallelse till syneförrättning,
blir. delgivning även obehövlig, dels i det fall att
förmannen och andre förmannen flyttat från
distriktet utan att anvisa någon, som i deras
ställe äger mottaga delgivning, dels ock i det
fall att icke någondera av dem ännu infunnit sig
1 distriktet.

Genom förmannens försummelse i dessa fall
föranledes, att förmannen icke kan vederbörligen
följa de mot lapparna anhängiggjorda målen och
med avseende å dem tillvarataga lapparnas in¬
tressen.

Delgivning verkställes av en stämningsman
(stevnevidne). Därvid tillgår så, att avskrift av
den handling, som skall delgivas, överlämnas till
den, som delgivningen avser. Anträffas ej denne,
sker överlämnandet till annan lapp, som tillhör
distriktet. Anträffas ej heller någon sådan lapp,
skall handlingen Kvarlämnas på delgivningsorten
i tält eller kåta eller på lämpligt sätt anslås.

Delgiv¬
nings
verkstäl
lande

(122 5).