OCR Output

44

Klagan Domstolens beslut får i allmänhet ej överklagas.
över dom" Klagan är tillåten endast så vitt den avser, att
domarens rättstillämpningen är felaktig eller att formfel
ide förekommit vid sakens behandling inför domstolen
119 88). eller i själva domen, eller att domstolen oriktigt
bedömt klagan över fel vid syneförrättningen.

Dylikt klagomål likasom klagomål över beslut,
som meddelats ensamt av domaren, skall anföras
inom fjorton dagar, räknade från den dag dom¬
stolens eller domarens beslut blev parten delgivet,
sistnämnda dag ej medräknad.

Klagomål framställes, skriftligen eller muntligen,
hos syneförmannen eller domaren. Klagomål skall
angiva det förmenta fel, varpå klagan grundas.
Syneförmannen eller domaren har att uppteckna
och underskriva klagomål, som anförts muntligen.

Har klagomål före klagotidens utgång i skrift¬
lig avfattning avlämnats å sådan post-, telegraf¬
eller telefonstation som det åligger att vidare be¬
fordra framställningen, skall det anses hava an¬
förts inom laga tid.

Domaren, som skall underrätta klagandens mot¬
part om klagomålet, befordrar ärendet till högsta
domstolens avdelning för besvärsmål. Klagomålet
avgöres där slutgiltigt.

Delgiv- > Såsom ovan nämnts skola i flera fall, då fråga
ting, uppstår om ersättning för renskador, meddelan¬
den i den tillställas förmannen. Dylik delgivning:skall
dena ske å den plats i distriktet, där förmannen enligt
Plats för SIN anmälan till vederbörande syneförman tagit
delgiv- boplats (om förmannens skyldighet att göra an¬
(120, 121 mälan om boplats se sid. 28).

89). Förmannen kan emellertid såsom delgivnings¬