OCR Output

het kan ske undersöka, huruvida ytterligare
utredning bör åvägabringas i målet.

Domaren utsätter därefter tid och ort för målets
behandling och sänder stämningen med påskrift
härom ävensom övriga handlingar i målet till måls¬
ägandens sakförare. Tillika lämnas uppgift å vitt¬
nen, vilkas avhörande påkallas av förmannens sak¬
förare eller domaren.

Målsägandens sakförare föranstaltar därefter, att
stämningen delgives förmannen, samt underrättar
dennes sakförare om tid och ort för målets hand¬
läggning. Vidare låter han instämma alla vitt¬
nen, jämväl dem som påkallas av förmannens sak¬
förare eller domaren, och åvägabringar annan ut¬
redning.

Utebliver förmannen, då målet skall företagas
till behandling, skall målet dock handläggas, så
framt stämningen lagligen delgivits honom och
han icke styrker laga förfall. :

Kommer förmannen tillstädes genom sakförare,
skall målet alltid upptagas till behandling, så
framt icke rätten finner förmannens personliga
inställelse nödvändig.

Någon redogörelse från förmannens sida rörande
hans levnadsomständigheter påkallas icke.

Fel vid syneförrättning kommer ej i betrak¬
tande, med mindre domstolen finner sannolikt, att
felet haft inverkan på det beslut, som meddelats
vid förrättningen.

Fällande dom skall innefatta åläggande för
lapparna i renbetesdistriktet att gemensamt gälda
ersättningsbeloppet och ifrågakommande kostna¬
der.