OCR Output

Förrätt¬
ningens
verk¬
ställande.

Skadans
värde¬
rande
(96—
99 $$).

Vid början av förrättningen skall syneförmannen
erinra synemännen om deras förpliktelser och an¬
svar samt i protokollet göra anteckning, att så¬
dan erinran ägt rum.

Syneförmannen skall så vitt möjligt inhämta
och i protokollet intaga upplysning om de om¬
ständigheter, som enligt renbeteskonventionen
kunna inverka på ersättningsfrågan, såsom tiden
och sättet för skadans uppkomst, dess omfattning,
platsens belägenhet och beskaffenhet samt sanno¬
lika antalet av de renar, som vållat skadan.

När fråga är om skada å bete, skall göras an¬
teckning rörande omfattningen och beskaffenheten
av gårdens betesmark ävensom antalet hemdjur å
gården.

Såsom ovan nämnts, äga lapparna rätt att in¬
bördes söka utfå ersättning av den eller de lappar,
vilkas renar kunna visas hava förorsakat skadan.
Med hänsyn härtill skall syneförmannen, där an¬
ledning finnes till antagande, att skadan helt eller
delvis förövats av renar, som ej tillhöra renbetes¬
distriktet, söka under förrättningen åvägabringa
upplysning om förhållandet och vem dessa renar
tillhöra.

Envar, som tillstädeskommer vid syneförrätt¬
ning, är pliktig att avgiva förklaring om allt, som
är honom bekant och kan tjäna till upplysning
i saken. För innehållet av sin förklaring står
han till ansvar så som om den vore avgiven in¬
för rätta. :

Värderingen verkställes av syneförmannen och
synemännen. De skola till protokollet på heder