OCR Output

37

Syneförmannen bestämmer tid och plats för
förrättningen, vilken skall företagas snarast möj¬
ligt.

Syneförrättning verkställes av, förutom syne¬
förmannen, två särskilda synemän. Dessa senare
tillkallas från den i norska lagen den 28 augusti
1854 8 18 omförmälda nämnd. Skulle personer
av sagda nämnd icke hinna komma tillstädes å
den för förrättningen utsatta tiden, kallas två av
dem, som äro upptagna å den allmänna listan
över lagrättsmän.

Genom syneförmannens försorg inkallas de två
personer, vilka såsom synemän skola taga del i
förrättningen. Härvid bör så vitt möjligt granne
till målsäganden ej tillkallas och ej heller ägare
av fastighet, varå syn å skada av renar ofta plägar
hållas.

De inkallade synemännen skola såvitt möjligt
tjänstgöra vid alla förrättningar, som i omedelbar
följd företagas å samma trakt.

Till syneförrättningen har syneförmannen vidare
att utfärda kallelse å lappförmannen. I kallelsen
skall syneansökningens innehåll angivas och till
lappförmannen riktas uppmaning att överväga
lämpligheten av förlikning med målsäganden eller
av frågans hänskjutande till skiljedom.

Kallelsen skall delgivas lappförmannen.

Skulle lappförmannen, ehuru kallelse lagligen
delgivits, utebliva från förrättning, må denna ej
därav uppehållas. I sådant fall böra syneför¬
mannen och synemännen ägna synnerlig upp¬
märksamhet åt att den frånvarandes rätt till¬
godoses.

Kallelser.
Förman¬
nens ute¬
blivande
(93—
25 55)