OCR Output

Gemensam
ansvarig¬
het för
renskada
(87, Gl
$$)¬

Syneför¬

rättnings
inledande.

Förrätt¬

ningsmän

(92,
93 85).

skadan kommit i saknad av erforderligt bete för
de i marken betande hemdjuren.

I överensstämmelse med vad förut varit gällande
stadgas i konventionen, att för skada, som inom
ett renbetesdistrikt vållats av renar, skola de
lappar, som anmält sig till distriktet, anses gemen¬
samt ansvariga.

I förhållandet lapparna emellan är däremot
värje lapp ansvarig för sina renar. I enlighet
härmed äga de lappar, vilka gemensam ansvarig¬
het åligger i Norge, eller vissa av dem att, i den
mån de förmå visa att skadan vållats av renar,
tillhörande en eller flera särskilda lappar, vid
svensk domstol föra talan om skyldighet för så¬
dana renägare att slutligen ensamma vidkännas
skadeersättningen. Rörande den tid, inom "vilken
sådan talan senast skall anhängiggöras, se sid. 48.

3. Ordningen för renskadas värderande och skadeersättnings
utdömande, delgivning m. ms.

Rörande ordningen för renskadas värderande
och skadeersättnings utdömande samt delgivning
lämnas i konvéntionen noggranna bestämmelser.

Uppskattning av skada, som förorsakats genom
renar, skall ske vid syneförrättning (takst).

Anordnandet av syneförrättning ombestyres av
en syneförman (takstbestyrer). Syneförman är
länsmannen eller person, som av fylkesmannen
därtill särskilt förordnas.

Vill någon fordra ersättning för renskada, har
han att hos syneförman göra ansökning om syne¬
förrättning.