OCR Output

30

Tillräckligt antal vaktare skall alltid vara i
verksamhet.

Bevakningen verkställes antingen genom vall¬
ning och ofta upprepad sammandrivning av hjor¬
den eller genom utsättande av fasta vaktposter
på därtill lämpliga platser samt utsändande och
avlösning av vaktmanskap, som skall följa hjor¬
dens rörelser.

Senast den 5 augusti skola lapparna, med hän¬
syn till den förestående höstflyttningen, i alla
händelser börja att med korta mellanrum sam¬
mandriva renarna i hjordar.

Efter överenskommelse med Kungl. Maj:ts be¬
fallningshavande kan fylkesmannen fastställa när¬
mare regler för bevakningen i renbetesdistrikten.

2. Lapparnas skyldighet att ersätta renskada.

Lapparna skola ersätta den skada, som deras
renar inom renbetesdistrikt vålla på:

a) åker och äng, sätervall, hjortronland och
skog;

b) slåtterland (häri inbegripna utängsslåtter,
myrslåtter och fjällslåtter), som är inhägnat eller
år efter annat varit till höfångst brukat och därtill
brukas samt genom hässjor, stackstänger, diken,
röjning eller på annat sätt tydligt framträder så¬
som slåtterland;

c) avbärgad gröda på åker, äng eller sätervall
eller på slåtterland som nämnts under b), däri¬
bland hö i såtar, stackar eller hässjor;

d) betesmark, om ägaren eller brukaren genom

Fall, då
skade¬
ersättning
utgår

(Si $).