OCR Output

Endast
renar och
hundar
må hållas
[80 $,
192 $ a].

Lappen
skall vara
med sina

renar i
distriktet

[47 8,
192 $ ij.

Renarnas
bevakning
i distriktet
[54—
56 55.
192 $ k)
konv.;18$
kung.].

34

För att lapparna skola kunna driva sin näring
i Norge kräves emellertid, utom tillgång till
nödiga renbetesmarker, även möjlighet för lapparna
att vidtaga erforderliga anordningar för rensköt¬
selns bedrivande ävensom att för det egna hus¬
hållet tillgodonjuta vissa förmåner.

Emot de rättigheter, som i nämnda avseenden
medgivits lapparna, svara förpliktelser för dem
att upprätthålla ordning i renskötseln och gälda
ersättning för uppkommen skada samt att i övrigt
ej missbruka sin ställning.

1. Renskötseln inom det norska betesområdet.

I anslutning därtill att lapparnas rättigheter
tillkommit för renskötselns skull stadgas i kon¬
ventionen, att lappen icke får å norskt område
hålla andra djur än renar och hundar.

Lappen skall beta sina renar inom det ren¬
betesdistrikt, till vilket han anmält sig. TI di¬
striktet skall han stanna, så länge renarna beta
därstädes, så framt ej sjukdom eller viktiga an¬
gelägenheter föranleda hans frånvaro.

Såväl med hänsyn till den bofasta befolkningen
som för renskötselns egen skull är det av syn¬
nerlig vikt, att renarna ägnas en noggrann vård.
Vidkommande bevakningen under vistelsen i di¬
striktet föreskriver konventionen, att lapparna
vid straffpåföljd skola hålla renarna under vård,
så att de ej vålla skada eller komma in i annat
renbetesdistrikt eller på område, där svensk ren¬
betning över huvud ej är tillåten.