OCR Output

33

betesmark, ådrager sig straffpåföljd. När fråga gr =
är om betesmark, straffas lappen dock endast så [192 SH].
vida till följd av avvikelsen från flyttningsvägen
uppkommer skada.

För skada, som renar vålla å flyttningsväg, ut- Skada ge¬
går ej ersättning i vidare mån, än så vitt den åf
förorsakas därigenom att lapparna onödigtvis låtit ningsväg
renarna sprida sig. (ET

3. Raidväg.

För flyttning av sina tillhörigheter (flyttning 2 REN
med raid) må lapparna, även om dylik flyttning "(685
icke sker i samband med renhjordens flyttning, konv.;195
begagna sig av de tillåtna renflyttningsvägarna. bes
Jämväl må brukas annan väg, som plägar an¬
vändas för raidflyttning. För skada, som å nämnda
vägar under raidflyttningen göres, utgår ej er¬
sättning i annat fall, än att skadan förorsakats
därigenom att lapparna onödigtvis låtit renarna
sprida sig.

Flyttningsväg för raid skall i likhet med ren¬
flyttningsväg hållas öppen för flyttning. Rörande
stängsel och led å dylik väg samt vägens om¬
läggning gäller likaledes vad som stadgats om
annan flyttningsväg.

D. Vistelsen i Norge.

Den lapparna enligt konventionen medgivna
rätt att med sina renar flytta till Norge är grundad
å det behov, som förefinnes att vissa tider av
året där söka bete för renarna.