OCR Output

32

Omlägg- Omläggning av fyttningsväg kan emellertid
ning av ifrågakomma i vissa fall. Dels kan detta ske på
väg (52 a i s
konv.; 19 Pegäran av ägare eller brukare av mark, varöver
$ kung). flyttningsväg framgår. Anskaffar han annan tjänlig
flyttningsväg, må fylkesmannen efter inhämtande
av Kungl. Maj:ts befallningshavandes yttrande med¬
giva den begärda omläggningen, om den icke är
till väsentlig olägenhet för lapparna.

Dels kan även utan ansökan av enskild person
omläggning av flyttningsväg föreskrivas. Kungl.
Maj:ts befallningshavande och fylkesmannen kunna
nämligen överenskomma, att omläggning av en
väg skall ske, därest omläggningen befinnes syn¬
nerligen önskvärd och den icke är till väsentlig
olägenhet för lapparna.

en Finnes stängsel uppfört över flyttningsväg, skall
KR fär därå anordnas led, som lätt kan öppnas och har
Ne för flyttningen tillräcklig bredd.
192 & j) Tvist om anbringande av led och om dess bredd
Na 3 skall avgöras av fylkesmannen, sedan han lämnat
Kungl. Maj:ts befallningshavande tillfälle att yttra
sig.
Det åligger vid straffpåföljd lappar, som öppnat
led, att, sedan de betjänat sig av ledet, stänga
detsamma.

Tillåten — Därest betes-, väderleks- eller snöförhållanden

avvikelse eller mörker göra det nödvändigt att avvika från
från flytt- o

skäl av¬