OCR Output

kunna föra dem till rätt flyttningsväg på det
norska området.

Flyttning med renar skall försiggå utan onödigt Vila syaliar
uppehåll. (45, 51.55,

ÅA sedvanlig viloplats, som inom bebodd trakt 192 $ ))
förekommer å flyttningsväg, må lapparna kvar- ”” 1
stanna med renar intill två dygn.

På viloplats i furuskog eller i dess närhet må
dock uppehåll icke göras längre än ett dygn.

Vid uppehåll, som under flyttning sålunda göres
på vilo- eller betesplats, skola renarna städse åt¬
följas av vaktare. Dessa hava att tillse, att hjor¬
den ej onödigt sprides.

Så vitt möjligt skola renvaktarna såväl under Renar må
färden i Sverige som i Norge tillse, att renar ej här
under flyttningen lämnas efter. Skulle detta än- 1925)
dock inträffa, skall anmälan genast göras hos för- SMER Be
mannen, som snarast möjligt har att vidtaga åt- kung.
gärder för deras insamlande och återförande till

hjorden.
Vid flyttning nedanför skogsgränsen i bebodd EG
trakt skola renarna alltid hållas samlade. i; "hjord
54 8,
ide $ ö

2. Flyttningsväg och dess begagnande.

I den mån vissa flyttningsvägar hittills plägat Ar
användas under flyttningen, skola lapparna för (30 5).
framtiden följa dessa.

Lapparna må icke hindras från att begagna sig Lappar¬
av tillåten flyttningsväg. Den som bryter här- RA
emot ådrager sig straff. re

Stänges flyttningsväg, skall den åter öppnas på 194 g v)].
fylkesmannens föranstaltande.